jalostus

Jalostus

Highland cattle –rodun (ylämaankarja)  jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle tyypilliset piirteet kuten karaistuneisuus ja sopeutuminen ympärivuotiseen ulkokasvatukseen, monipuolinen karkearehun hyväksikäyttö ja perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi. Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat emo-ominaisuudet ja maidontuotanto, poikimisten helppous, vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus, terveys sekä perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen.

Kantakirjaus kertoo rotupuhtaudesta. Kantakirjaus on merkittävä osa jalostustyötä, joka pohjautuu aina puhdasrotuisiin eläimiin. Eläimen kantakirjaus rodun pääjaksoon kertoo eläimen puhdasrotuisuudesta.  

Highland cattle -jalostusohjelman kuvaus

Jalostustavoite

Emolehmätuotannossa tuotos on vasikka / vuosi. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on karjan jalostuksessa otettava huomioon tiettyjä asioita. Ylämaankarjan kohdalla ympärivuotinen ulkokasvatus asettaa vielä muutamia lisävaatimuksia emolehmälle.

Karaistuneisuus
Ylämaankarja on sopeutunut epäsuotuisiin sääoloihin ja ympärivuotiseen ulkokasvatukseen. Tavoitteena on aidosti hyödyntää rodun ominaisuuksia ja siten tuottaa laadultaan tunnustettua pihvilihaa. Rodun jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota kylmänkestävyyden ja karaistuneisuuden säilyttämiseen. Jalostettavien lehmien on oltava hyviä laiduntamaan ja pystyttävä kasvattamaan hyvän kokoinen vasikka ilman voimaperäistä ruokintaa.

Emolehmätuotannossa tuotos on vasikka / vuosi. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on karjan jalostuksessa otettava huomioon tiettyjä asioita. Ylämaankarjan kohdalla ympärivuotinen ulkokasvatus asettaa vielä muutamia lisävaatimuksia emolehmälle.

Terveys
Terveyttä ja kestävyyttä voidaan jalostaa siinä kuin muitakin ominaisuuksia. Terveysominaisuuksien periytyvyys on tyypillisesti pieni (1-5 %) eli ympäristö vaikuttaa niiden ilmenemiseen paljon. Terveysominaisuudet ovat myös usein haitallisessa vuorovaikutuksessa tuotosominaisuuksiin: jos jalostuksessa valitaan hyvin voimakkaasti vain hyvää tuotosta, heikkenevät terveys ja hedelmällisyys ominaisuudet, ellei niitä oteta jalostusohjelmassa erikseen huomioon. Terveysjalostuksen onnistumisen kannalta oleellista on se, että kaikki tieto tulee neuvonnan tietokantaan nopeasti ja oikein. Ilman terveystarkkailua ja muuta tietojen keruuta jalostus ei onnistu. Kestävyys tarkoittaa emoilla säännöllistä tiinehtyvyyttä vuodesta toiseen, hyvää yleisterveyttä ja pitkäikäisyyttä.

Hedelmällisyys
Emolehmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi voidaan sanoa hedelmällisyyttä: vasikka on varsinainen tuote ja elävä vasikka on saatava vuosittain tuotoksen ylläpitämiseksi. Hedelmällisyyden periytymisaste hyvin alhainen (n.2,0%). Huonosti tiinehtyvät eläimet tulisi karsia aina: tiinehtymättömät eläimet vievät aikaa, rahaa ja poikimakausi venyy. Tiineystarkastus on hyvä teettää emoille astutuskauden päätyttyä ja tyhjät emot pitäisi karsia karjasta. Kiimojen havaitsemisella ja astumisen tai siemennysten oikea-aikaisella onnistumisella on suuri merkitys tuottavassa karjanpidossa. Tilan taloudellinen tulos kasvaa, kun eläimet tiinehtyvät ja poikivat oikeaan aikaan.

Astujasonni
Astujasonnin tiineyttämiskyky on olennaisen tärkeä. Sonnin astumisaktiivisuutta on seurattava astutuskaudella ja havainnoista kannattaa pitää kirjaa. Sonnilla ei saa olla liian suurta määrää lehmiä / hiehoja. Nyrkkisääntönä voidaan ylämaankarjan kohdalla pitää 1v sonni: max.10 astuttavaa (mieluummin alle 8), kokematon sonni 2-3v: 10 -15 astuttavaa ja vanhempi, kokenut sonni: 20 - 30 astuttavaa emoa/hiehoa. Liian suuri astuttavien määrä voi venyttää poikimakautta tai viedä astumishalut nuorelta sonnilta jopa kokonaan. Kivekset on oltava silmämääräisesti kunnossa, molemmat laskeutuneet ja tarpeeksi suuret. Nyrkkisääntö: kivesten ympärysmitta AINA yli 30 cm. Siitossonnin jalkoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta astuminen onnistuu. Kipeillä jaloilla sonni ei mielellään tee töitä.

Perinnöllinen monimuotoisuus
Perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa jalostuspopulaation laajuutta. Mitä enemmän erilaisia sukulinjoja erilaisilla ominaisuuksilla saadaan säilymään, sitä elinvoimaisempana ja terveempänä rotu säilyy. Ihmisen suorittaessa valintaa, urosten kohdalla valinta on ankarampaa, kun siitossonneja suhteessa lehmiin on aina moninkertaisesti vähemmän. Tämä valinta saattaa kaventaa monimuotoisuutta, varsinkin jos yhtä tai kahta sukulinjaa suositaan runsaasti.

Jalostettavat ominaisuudet

Jalostettavia ominaisuuksia voidaan painottaa eri tavoin tilakohtaisessa jalostusohjelmassa. Valintaa voidaan tehostaa jalostussuunnittelun avulla. Ensisijaisesti tilakohtainen jalostussuunnittelu on lehmävalintaa ja uuden sukupolven vanhempien paritusyhdistelmien muodostamista.

Emo -ominaisuudet
Tärkein liharotuisen vasikan kasvuun vaikuttava emo-ominaisuus on emän maidontuotantokyky. Eläinkohtaista vaihtelua on, mutta emon maidontuotantokyky ratkaisee kuinka hyvin vasikka pystyy käyttämään hyväkseen oman geneettisen kasvukykynsä. Vieroituspainoindeksien (200pv) laskennassa erotetaan keskim. emän maidontuotantokyvyn vaikutus eläimen omasta perinnöllisestä kasvukyvystä. Sonneilla se kuvaa sen tyttärien maidonantokykyä. Arvosteluvarmuus kasvaa iän ja kokoajan karttuvan aineiston myötä. Mitä useampia karjoja kerää ja tallentaa punnitus ja muita tietoja, sitä luotettavammaksi aineisto kokoajan tulee.

Poikimisten helppous
Jokaisella emolehmätilalla pitäisi olla pyrkimys siihen, että kaikki hiehot ja lehmät poikivat itsekseen ilman avustusta. Oikealla poikimaiällä ja -koolla sekä kuntoluokalla on suurin vaikutus poikimisen onnistumiseen. Myös isäsonnivalinnat vaikuttavat tähän asiaan. Varhain syntyneitä, hyvin kehittyneitä ja kasvaneita lehmävasikoita on tarkkailtava jo emon alla - niiden kiima voi alkaa eläimen ollessa 8-9kk (joillain yksilöillä jopa tätäkin aiemmin).Highland cattle -rodun hiehoa ei tulisi astuttaa alle 2- vuotiaana. Vasikoiden syntymäpaino on hyvä punnita 24 h sisällä vasikan syntymästä ja tallentaa omaan aineistoon. Syntymäpaino ja vasikan rakenne yhdessä emon lantiorakenteen kanssa vaikuttavat usein ratkaisevasti poikimisen sujumiseen ja onnistumiseen.

Vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus
Kasvuominaisuuksia voidaan tarkasti arvioida omien punnitus ja jälkeläisten tulosten (+ teurastulosten) avulla. Syntymäpainossa tavoitellaan ylämaankarjalla huomattavasti pienempiä numeroarvoja kuin isommilla liharoduilla. Painon ohella vasikan rakenteella on suuri merkitys poikimisen onnistumiseen. 200 pv paino mittaa kasvua syntymästä vieroitukseen, jolloin kyseessä on vasikan perimä ja emon maidontuotantokyky. 365 pv paino kertoo enemmän eläimen omasta kasvukyvystä. Aina tulee ottaa huomioon myös kasvatusolosuhteet. Teurastuloksen muodostavat teuraspaino, ruhon lihakkuus ja rasvaisuus.

Terveys
Terve eläin säilyy karjassa pitkään. Kestävyys tarkoittaa emoilla säännöllistä tiinehtymistä vuodesta toiseen, hyvää yleisterveyttä ja pitkäikäisyyttä. Tavoitteena terveysjalostuksessa on karsia pois perinnölliset terveyttä haittaavat ominaisuudet, esim. kierresorkat. Ylämaankarjan naudan tulee olla hyvin liikkuva, maastokelpoinen, säänkestävä ja pitkäikäinen eläin.

Rakennearvostelu

Rakennearvostelulla saa kattavaa tietoa eläimestä. Kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen, vaaditaan yleensä hyvää rakennetta, etenkin jaloissa. Kestävyyden lisäksi rakenteella on suuri vaikutus sujuviin poikimisiin, ylämaankarjalla erityisesti maastokelpoisuuteen ja helppoon liikkumiseen, sekä lihakkuuteen, joten sen merkitys on olennaisen tärkeä niin jalostus- kuin tuotantoeläimillä. Rakennearvostelu on työkalu, jonka tavoitteena on lehmiesi kestävyyden ja helppohoitoisuuden parantaminen rakenteen kautta. Hyvä ja rodunomainen rakenne on tärkeä asia monelta eri näkökulmalta.  Rakennearvostelusta lisää Faba

Eläimen luokituksessa huomioidaan eläimen ikä ja kuntoluokka Eläintä verrataan optimaaliseen eläimeen, joka on normaalikuntoinen 3-vuotias sonni tai 2 kertaa poikinut lehmä. Mikäli arvosteltava eläin on nuorempi tai vanhempi, sen tulosta korjataan ikäkorjaustekijöillä. Samoin, mikäli eläimen kunto poikkeaa normaalista, korjataan tulosta kuntoluokkakorjauksella. Tämän jälkeen eläimen tuloksia verrataan suomalaiseen ja tanskalaiseen rakennearvosteludataan, ja eläimelle lasketaan runkopisteet, jalkapisteet, lihakkuuspisteet sekä kokonaispisteet. Jokaisella rodulla on omat optiminsa ja niiden painokertoimet, joten annettuja luokituspisteitä ei voi verrata eri rotujen kesken. Rakennearvostelun tulosteita voi käyttää hyödyksi esimerkiksi eläinkaupan teossa. Highland cattle -rodun eri ominaisuuksien painokertoimet ja optimit.

Jalostusarvot
Indeksit- karjanjalostuksen työkaluja

Ylämaankarja sai käyttöönsä jalostusindeksit v.2011. Indeksit perustuvat emolehmätarkkailusta saataviin punnitustietoihin ja teurastietoihin.
Lihakarjan indeksit lasketaan viisi kertaa vuodessa, seitsemälle eri ominaisuudelle. Jalostettavia ominaisuuksia ovat:

  • matala syntymäpaino
  • hyvät kasvuominaisuudet
  • hyvät emo-ominaisuudet
  • rakenneominaisuudet
  • helpot poikimiset
  • terveysominaisuudet
  • teurasominaisuudet

    Lihakarjan jalostusohjelmasta ja indekseistä lisää Faba

Jalostuksessa huomioitavaa

Crop ear
Lovikorva (crop ear) on ylämaankarjalla ja ilmeisesti eräillä muillakin nautaroduilla esiintyvä perinnöllinen sikiökehityksen kasvuhäiriö, joka ilmenee eläimen molemmissa korvissa samanlaisina kovettumina ja näiden välisinä lovina. Eläimillä on normaali kuulo eikä viasta ole todettu olevan mitään tunnettuja vaikutuksia eläimen kasvuun, lihan laatuun tai maidon tuotantoon.

Eläimellä on crop ear, jos korvan kärki tuntuu paksulta ja piikkimäiseltä ja heti sen alapuolella on lovi samanlaisena molemmissa korvissa, kyseessä on ilmeisesti lovikorvaisuus. Joskus loven jälkeen voi olla toinen paksunnos ja taas uusi lovi. Harvoin voi korva olla puoliksi poissa ja reuna mutkainen ja lovinen. Eräissä ääritapauksissa ulkokorva saattaa puuttua lähes kokonaan. Geenitesti lovikorvan toteamiseksi on mahdollista.

SHCC ry:n kannanotto lovikorvaan

Jalostustyön kehittämisestä

Mikä tekee ylämaankarjalle rotuna hyvää? kirjoittanut Stephan Janz, Saksa"Jokainen kasvattaja unelmoi taluttavansa tärkeässä näyttelyssä kehään ylivoimaisen champion-sonnin. Kun emot tuottavat tasaisesti lupaavia siitosonnin alkuja, karjaa pidetään korkeatasoisena. Palkitun hiehon ostaja unelmoi mielessään supersonneista, joita tämä valioeläin pian synnyttää."

Jalostustyön kehittämisestä - Dr S.Janz - SHCC-VK2010

Hetki, ladataan...